Slider

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Oprócz samego rozwiązania małżeństwa przez rozwód, sąd rozstrzyga w wyroku także o innych istotnych kwestiach.

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.(chyba, że oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie)

Jeśli oboje małżonkowie zgodnie chcą się rozwieść bez orzekania o winie, sąd nie będzie dopuszczał dowodów z urzędu.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.(tj. sąd zasądza alimenty na wspólne małoletnie dzieci stron; sąd może także już w wyroku rozwodowym zasądzić alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego.

W praktyce sąd bardzo często przyznaje władzę rodzicielską jednemu z rodziców, (tak,najczęściej matce) ograniczając władzę rodzicielską  drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Ponadto w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Wyrok sądu pierwszej instancji podlega jednak zaskarżeniu do Sądu Apelacyjnego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: