Slider

Jurysdykcja w sprawach rozwodowych

Sprawy o rozwód rozpatrują sądy okręgowe.

Czy jednak sąd okręgowy w Polsce będzie zawsze właściwy do prowadzenia sprawy o rozwód?

Obecnie coraz więcej obywateli polskich wstępuje w związki małżeńskie z obcokrajowcami, coraz częściej obywatele polscy po zawarciu małżeństwa decydują się układać sobie życie poza granicami kraju,

Niestety, niezależnie od obywatelstwa małżonków, bywa iż małżeństwo okazuje się być nieudane i konieczne staje się jego formalne rozwiązanie.

Powstaje wtedy uzasadniona wątpliwość: do jakiego sądu należy skierować pozew?

Co do zasady :

Sprawy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółową odpowiedź na powyższe  pytanie zawiera przepis :

art. 11031. kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1)    oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2)    małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3)    małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4)    oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 § 2. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

___________________________________________________________________________ 

Sądom polskim przysługuje jurysdykcja w powyższych sprawach również wtedy, gdy oboje małżonkowie są polskimi obywatelami.

Nie jest w tej sytuacji istotne,  czy małżonkowie obok polskiego obywatelstwa posiadają również obywatelstwa państw obcych.

Jurysdykcja wyłączna w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących małżeńskich stosunków majątkowych będzie mieć miejsce, jeśli wystąpią łącznie trzy przesłanki:

(oznacza to, iż w takich sytuacjach tylko sąd w Polsce będzie właściwy do rozpoznania sprawy)

- polskie obywatelstwo obojga małżonków

- miejsce zamieszkania w Polsce oraz

- miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

Ponadto :

Zgodnie z przepisem art. 11032 k.p.c.

§ 1. Sprawy ze stosunków między rodzicami i dziećmi należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1)    dziecko albo przysposobiony lub przysposabiający mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)    powód, jeżeli nie jest nim dziecko, ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3)    powód, jeżeli nie jest nim dziecko, jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4)    powód i pozwany są obywatelami polskimi.

 § 2. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli wszystkie osoby występujące jako strony są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.